Vážení klienti,

poskytování zdravotních služeb se řídí právními předpisy, které vstoupily v platnost 1.4.2012
a které jsme nuceni společně dodržovat, přestože nám to přináší nejen administrativní, ale i časovou zátěž.

Platné zákony:

Zákon č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Vyhláška č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách
Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
Zákon č. 373/ 2011 Sb. o specifických zdravotních službách, novelizace k 1.4.2013
Vyhláška 299/2010 Sb. o očkování proti infekčním nemocem

Nejdůležitější aspekty nově platné legislativy:

1/ S každým zdravotním výkonem /diagnostickým,preventivním,léčebným/ musí být udělen souhlas alespoň jednoho z rodičů. Je tedy nutné, aby dítě do 15 let vždy doprovázel rodič nebo zákonný zástupce. Tento souhlas není vyžadován v písemné formě.

2/ Se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nebo kvalitu života, je třeba písemný souhlas obou rodičů / př. transplantace, plastické operace atd./.
Za takovéto výkony se nepovažuje běžná léčebná péče, preventivní prohlídky ani povinné očkování.

3/ U pacientů starších 15 let může rodič udělit písemný souhlas, na jehož základě můžeme poskytovat zdravotní péči nezletilému pacientovi i bez přítomnosti rodičů, nemusí tedy své dítě při každé návštěvě lékaře doprovázet. Tento souhlas musí být dle zákona v písemné formě, zakládá se do zdravotní dokumentace a lze ho kdykoli odvolat.

4/ Výjimku tvoří poskytování neodkladné péče nezbytné k záchraně života nebo zdraví pacienta, kterou lze poskytnout i bez souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce.

Poskytovatel rozhodl, že nebude vyžadovat písemný souhlas rodiče / zákonného zástupce/ u žádných běžně poskytovaných zdravotních služeb, s výjimkou těch, které stanoví zákon.

Informovaný souhlas je ve smyslu zákona 372/2011 Sb.  požadován ústní formou.

Veškeré potřebné formuláře můžete najít na našich stránkách, kde je lze stáhnout, vytisknout  a vyplněné přinést do ordinace. Samozřejmě jsou k dispozici také přímo v ordinaci.


GDPR

Vážení pacienti, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů /tzv.GDPR/.

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné,nepřesné, změnily se atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte právo jako pacient je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je od Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.